Your browser does not support JavaScript!
招生管道

招生資料
休憩介紹影片

休憩系入學管道

簡章

書審及面試準備

新生獎學金

繁星推甄

109學年度餐旅組

109學年度旅遊組

個人申請入學

109學年度餐旅組

109學年度旅遊組

指考入學

109學年度指考入學簡章

統測入學

109學年度統測入學簡章